Het begrijpelijk maken van complexe pensioenmaterie is ons dagelijks werk.

Als verlengstuk van u verzorgen wij niet alleen de praktische inkoop van oplossingen maar zorgen wij vooral dat u het begrijpt. U kunt zich op deze pagina in een aantal onderwerpen verdiepen.

Contractverlenging collectief pensioen

Op het gebied van collectieve pensioenregelingen heeft HLS ruime ervaring. Met regelingen van 1 (ja ook dat kan collectief zijn!) tot ruim 4.000 deelnemers.

Contractperiode

De contracten lopen veelal voor een periode van 5 jaar. Soms, omdat dat in het verleden gebruikelijk was of vanwege de beperkte omvang van het contract, wordt 10 jaar gehanteerd. Een enkele aanbieder biedt éénjarige contracten aan.

Voortzetting bij huidige pensioenuitvoerder of elders

Aan het eind van de looptijd van een contract wordt in de regel het contract voorgezet. Bij de aanbieder waar het contract liep of bij een andere aanbieder. Dat hangt vanzelfsprekend af wat de huidige pensioenuitvoerder voor de nieuwe contractperiode biedt, hoe hij afgelopen jaren heeft gepresteerd en welk aanbod de “kapers op de kust”, oftewel andere pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen doen.

Wat komt aan bod bij een contractverlenging

Bij een contractverlenging spelen een aantal vragen die moeten worden beantwoord. Sommige vragen moeten overigens ook verplicht expliciet worden beantwoord vanwege de leidraden die de Autoriteit Financiële Markt (AFM) voor pensioenadvies heeft opgesteld. Aan automatisch voortzetten van de oude regeling, zonder heroverwegingen en beantwoording van onderstaande vragen mogen wij dus niet meewerken.

Aan welke vragen moet u dan aan denken?

 • Is er een cao aanwezig?
 • Is deelname aan een bedrijfspensioenfonds verplicht?
 • Welk type pensioenregeling past bij uw bedrijf, zowel vanuit de visie van de werkgever als ook vanuit de wensen van de werknemer? Denk hierbij aan een eindloon-, middelloon- of een beschikbarepremieregeling, keuzemogelijkheden etc.
 • Is er een ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging die in het proces moet worden betrokken?
 • Welke pensioenlast kan uw bedrijf nu en in de toekomst dragen? Hierbij is ook inzicht in de financiële positie van het bedrijf nodig en maken we een langetermijndoorrekening.
 • Is er gedurende de afgelopen contractperiode nog wijziging in wet- en regelgeving geweest waarmee rekening moet worden gehouden? Of wordt deze concreet in de nabije toekomst verwacht?
 • Als op bovenstaande vragen het antwoord is gegeven: welke producten en aanbieders passen hier het beste bij?
 • Als voor een nieuwe aanbieder wordt gekozen: is het dan wel of niet zinvol om de opgebouwde pensioenrechten over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder (zogenaamde “collectieve waardeoverdracht”).
 • Hoe gaan we de werknemers voorlichten en zorgen we ervoor dat ze betrokken blijven bij de pensioenregeling? Denk bijvoorbeeld aan presentaties en/of individuele pensioenspreekuren.
 • Op welke wijze gaan we de regeling de komende jaren begeleiden/beheren? HLS heeft hiervoor verschillende dienstverleningsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door middel van een abonnement.

Expertise HLS

Zoals opgemerkt: HLS heeft op het gebied van collectieve pensioenregelingen veel ervaring. Het is één van onze kernactiviteiten.

In een vrijblijvend intakegesprek stemmen wij graag met u af wat wij voor u en uw onderneming kunnen betekenen: afwikkeling van het volledige traject of bijvoorbeeld een second opinion over de bevindingen van een andere adviespartij. Wij geven aan welk tijdspad nodig is en begroten wij onze fee voor u.

Houd u er rekening mee dat een zorgvuldig traject tijd vraagt. Mede omdat veel partijen daaraan hun medewerking moeten verlenen. Voor het goed voorbereiden van een contractverlenging is het raadzaam om deze bij voorkeur negen maanden tot een jaar vòòr de contractvervaldatum op te starten.

Inkoopbegeleiding

HLS Pensioenconsultancy kent een brede dienstverlening voor ondernemers, werkgevers, werknemers en (aanstaand) gepensioneerden. We inventariseren, analyseren en adviseren omtrent de oudedags- en nabestaandenvoorzieningen voor u en/of uw medewerkers.

Expertise

Geregeld zal een dergelijk traject uitmonden in het advies om een passend financieel product aan te schaffen. U kunt dat natuurlijk zelf doen, maar in de praktijk blijkt veelal dat het vanzelfsprekend is om van de expertise van HLS gebruik te maken.

HLS kent de markt door en door, niet alleen in de zin van de leverbare producten. HLS is ook uitstekend in staat om achter de schermen te kijken. Kent de historie, cultuur en prestaties van de aanbieders, beoordeelt ze en prikt zo nodig direct door mooie marketingteksten heen.

Objectief

HLS stelt zich objectief op en werkt samen met zowel intermediaire aanbieders (banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en premiepensioeninstellingen die met tussenpersonen samenwerken) als ook met “direct-writers” (aanbieders zoals Centraal Beheer die zonder intermediair rechtstreeks met de eindklant zaken doen). Beiden hebben onze warme doch kritische belangstelling.

Intermediairverzekeraars zoals Nationale Nederlanden kennen vaak ook “concernafdelingen”. Op deze afdelingen wordt rechtstreeks zaken gedaan met grote klanten (veelal relaties met meer dan 500 medewerkers). Ook met deze concernafdelingen onderhoudt HLS goede contacten.

Evenwichtig aanbod

De aanbieders met wie wij werken vormen een mooie doorsnee van de Nederlandse markt: grote, middelgrote en kleinere partijen. Onderdeel van een concern of zelfstandig werkend. Verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen.

De aanbieders waarmee wij momenteel samenwerken zijn o.a.:

Bovenstaande opsomming betreft zowel verzekeraars, premiepensioeninstellingen (die alleen beschikbarepremieregelingen mogen voeren), als vermogensbeheerders. Uitdrukkelijk zij vermeld dat geen van deze aanbieders op welke wijze dan ook belangen heeft in HLS.

In de loop van de tijd kunnen verschuivingen optreden in de partijen waarmee wij zakendoen. Onze basis: onafhankelijkheid en zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij uw wensen.

HLS heeft ruime ervaring met mondelinge en schriftelijke pensioencommunicatie. Het is één van onze kernactiviteiten. Niet gedreven door (product)belangen van verzekeraars of pensioenfondsen verstrekken we objectieve informatie in begrijpelijke taal. Wij zijn u graag van dienst met:

 • Duidelijke uitleg van de regeling aan werknemers door middel van:
  • specifiek voor uw organisatie samengestelde heldere informatiesets,
  • pensioenpresentaties bij u in het bedrijf (desgewenst na werktijd),
  • pensioenspreekuren voor individuele uitleg en voorlichting.
 • Kennisoverdracht aan en begeleiding van directie, HRM, financiële afdelingen en ondernemingsraden op gebied van alle denkbare pensioenregelingen en pensioenvraagstukken.
 • Graag bespreken we vrijblijvend met u onze visie en methodieken om pensioencommunicatie te laten leven en begrijpelijk te maken op werknemer niveau.  Neem contact op met HLS Pensioenconsultancy voor een vrijblijvende afspraak.

Lijfrente = pensioen

Dit is een eenvoudige stelling, waarop de nodige nuances van toepassing zijn, maar die in de kern waar is. Lijfrente beoogt namelijk hetzelfde als pensioen: een periodieke uitkering (inkomen), indien en zolang de gerechtigde in leven is. In sommige situaties mag de uitkering tijdelijk zijn. Verschillen zijn er tussen lijfrente en pensioen onder andere op het gebied van

 • wetgeving (andere fiscale en civielrechtelijke wetgeving dan bij pensioen) en
 • hoogte van de maximaal toegestane premie (andere rekenformules).

Kapitaalopbouw

In het lijfrentesysteem bouwt u bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling een kapitaal op, afhankelijk van het productaanbod en uw productkeuze met of zonder gegarandeerd rendement. Dit kapitaal wordt op de einddatum omgezet in lijfrente (“pensioen”) tegen de marktrentetarieven die dan gelden. Er is dus geen sprake van een op voorhand gegarandeerd inkomen, hooguit een op voorhand gegarandeerd kapitaal. Ook bij lijfrente-opbouw is het daarom van belang tussentijds een vinger aan de pols te houden: ontwikkelt het kapitaal zich daadwerkelijk naar een zodanig eindkapitaal dat het beoogde inkomen kan worden verkregen?

Bancaire lijfrente versus verzekerde lijfrente

Hiervoor werd aangestipt dat lijfrente-opbouw en lijfrente-uitkeringen mogen plaatsvinden bij een bank. Ogenschijnlijk zijn beide vormen van lijfrentesparen gelijk. Toch zijn er belangrijke verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van de duur van de uitkering. Een verzekeraar keert uit zo lang u leeft, een bank keert altijd voor een vaste termijn uit. Bijvoorbeeld twintig jaar. Een bank kan het langlevenrisico dus niet afdekken.

Ook bij faillissement van een bank of verzekeraar zijn er verschillen. Bij een bank geldt het depositogarantiestelsel (er wordt maximaal € 100.000,- per spaarder uitgekeerd), bij een verzekeraar geldt dit niet.

Lijfrentestortingen aftrekbaar

U bouwt lijfrentekapitaal op door eenmalig of periodiek te storten. De stortingen zijn binnen bepaalde grenzen, de “jaarruimte”, fiscaal aftrekbaar. Ruwweg is dit zo’n 13% van uw jaarinkomen, onder aftrek van enkele correcties die rekening houden met het feit dat u AOW krijgt en eventueel nog elders pensioen opbouwt. Is deze ruimte niet voldoende, dan mag u nog gebruik maken van de “reserveringsruimte”. Dit is de fiscale aftrekruimte uit de afgelopen zeven jaar, voor zover u die nog niet heeft benut.

Wat past ù

Een tijdelijke of levenslange lijfrente, of een combinatie daarvan. Bij een bank of bij een verzekeraar. Of een combinatie daarvan. Uit te keren alleen zolang u leeft, of zolang u en uw partner leven. Met waar nodig aandacht voor risicospreiding. Bijvoorbeeld door niet meer dan één ton bij één bank op te bouwen of uit te laten keren, maar het bedrag te spreiden over meerdere partijen.

Kortom: maatwerk, passend bij uw situatie.

Nabestaanden

Nederlanders zijn over het algemeen slecht bekend met het pensioen dat ze opbouwen. Een publiek gegeven waarover allerlei instanties zich druk maken. Van consumentenbond tot AFM, van adviseurs tot verzekeraars, banken en andere financiële instellingen: allemaal proberen ze de Nederlander bij de les te krijgen.

Ook HLS merkt in haar dagelijkse praktijk dat pensioen geen tot de verbeelding sprekende materie is. “Komt wel”. “Ik ben druk”. “We hebben ons geld veel te hard nodig in de huishouding”. Allemaal argumenten waar we ons iets bij kunnen voorstellen, de een wat meer dan de ander.

Prioriteit

HLS ziet in de praktijk dat er te weinig aandacht is voor nabestaande(n)voorziening(en). En juist voor nabestaanden zou er een zorg minder bestaan als duidelijk is welk inkomen of vermogen beschikbaar is als ze zonder hun dierbare verder moeten. Maar dat is vaak niet duidelijk.  

HLS vindt het belangrijk dat er meer aandacht voor de nabestaandenvoorzieningen komt. Iets wat u, als u prioriteiten moet stellen, tenminste goed op orde moet hebben.

Inventarisatie, analyse, advies en oplossingen

HLS brengt alle bronnen in kaart en stelt samen met u en uw partner vast welk inkomensniveau gewenst is. Vervolgens stellen we een oplossing voor. Deze kan bijvoorbeeld binnen een pensioen-, lijfrente- of vrije kapitaalverzekering worden getroffen. De specifieke oplossingen zijn maatwerk, afgestemd op uw situatie.

Nederlanders zijn goed in scheiden. Ongeveer een derde van de huwelijken/samenlevingsverbanden beleeft voortijdig haar einde. In sommige regio’s ligt het zelfs hoger.

CD van jouw CD van mij, het bekende liedje van Acda en De Munnik. Maar mijn pensioen krijg je er niet bij. Of toch wel? Wetgeving, zowel nu als uit het verleden, maken de materie verre van eenvoudig. Wees niet verbaasd als uw advocaat op dit gebied niet van de hoed en de rand weet.

Pensioenverdeling bij scheiding is een specifieke materie. Hoewel het soms vlot te regelen is, zijn er ook zaken bekend die al jàren slepen. Bijvoorbeeld doordat het om een scheiding van een directeur-eigenaar van een bedrijf gaat, die pensioen in zijn bedrijf heeft opgebouwd. De ex-partner kan eisen dat het deel dat voor hem/haar bestemd is wordt ondergebracht bij een verzekeraar. Het bedrag dat dan moet worden opgehoest kan de pensioenopbouw en wellicht zelfs het bedrijf van de directeur ruïneren. Tenzij andere oplossingen worden gezocht. Ook komt het geregeld voor dat het pensioen wordt verdeeld zonder precies te weten welke (toekomstige) rechten er eigenlijk worden verrekend.

HLS weegt de belangen grondig af en geeft een genuanceerd onafhankelijk advies.

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel ons op 0342-763401 of maak gebruik van ons contactformulier

De leestafel

Interessante onderwerpen om eens doorheen te gaan.