Onlangs heeft de Eerste Kamer een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangenomen. Hierdoor wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad inzake de pensioenregeling uitgebreid en verduidelijkt. De wijziging is inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd en gaat binnenkort in bij koninklijk besluit*).

Huidig instemmingsrecht

De WOR voorziet in instemmingsrecht voor het aangaan, wijzigen of beëindigen van pensioenregelingen die bij verzekeraars zijn ondergebracht.

In de loop van 2013 werden ook pensioenregelingen van een ondernemingspensioenfonds of een niet verplicht bedrijfstakpensioenfonds onder de werkingssfeer van de WOR gebracht. Dit geldt ook voor vrijwillige regelingen, als onderdeel van een verplichte regeling bij een bedrijfstakpensioenfonds. Verschil met de verzekerde regeling was echter dat het instemmingsrecht hier alleen ging over het vaststellen of intrekken van een pensioenregeling en niet over het wijzigen ervan.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Pensioenfondsen voeren steeds vaker verplichte regelingen uit die ‘branchevreemd’ zijn. En met het algemeen pensioenfonds en premiepensioeninstelling ontstonden nieuwe pensioenuitvoerders. De WOR sloot nog niet aan bij deze ontwikkelingen. Bovendien was niet altijd duidelijk voor welke onderdelen van de pensioenregeling het instemmingsrecht gold. Zo was het onder meer onduidelijk of de uitvoeringsovereenkomst (het contract met de pensioenuitvoerder) ook onder het instemmingsrecht viel.

Welke aanpassingen zijn er gedaan?

De wetgeving is nu op de volgende punten aangepast:

  • ‘Regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ wordt gewijzigd in ‘regeling op grond van een pensioenovereenkomst’. Hierdoor vallen nu alle pensioenregelingen onder het instemmingsrecht van de WOR. Uitzondering: de verplichte pensioenregeling die is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit type regeling komt immers op nationaal niveau tot stand door onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.
  • De onderneming is voortaan verplicht om de ondernemingsraad te informeren over elke voorgenomen vaststelling, intrekking of wijziging van de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement.
  • Delen van de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst gaan ook onder het instemmingsrecht vallen. Deze bepaling laat ruimte voor eigen interpretatie en kan in de praktijk dus tot discussies leiden. In ieder geval is het instemmingsrecht van toepassing op de wijze waarop de premie wordt vastgesteld, de mate en voorwaarden voor toeslagverlening en de keuze voor een buitenlandse pensioenuitvoerder.

 

Wim Schreuder

*) naschrift: inmiddels is de ingangsdatum van de wet bekend: 01-10-2016.