De Rijksoverheid heeft de 2024-bedragen voor AOW en ANW bekend gemaakt. Aan de hand hiervan heeft de Belastingdienst de franchises gepubliceerd. De bedragen zijn nodig voor de berekening van:
• de jaarlijkse pensioenopbouw in een middelloonregeling;
• de hoogte van de beschikbare premie;
• nabestaandenpensioenen in een beschikbarepremieregeling;
• de eigen bijdrage.

Minimum franchisebedragen 2024

Omdat de AOW met circa 7,5% wordt verhoogd, gaan ook de franchises met dit percentage omhoog. Ze worden (afgerond op hele euro’s) als volgt:
• Franchise 100/75 x enkele AOW gehuwden: € 17.545 (2023: € 16.322);
• Franchise 100/66,28 x enkele AOW gehuwden: € 19.853 (2023: € 18.470).

Toelichting op de AOW-franchises

Omdat iedereen AOW-rechten heeft, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend. De AOW-franchise is gekoppeld aan de gehuwden-AOW en is dus niet afgeleid van wat iemand werkelijk aan AOW ontvangt. De werkelijke AOW is afhankelijk van burgerlijke staat en het aantal jaar dat iemand Nederlands ingezetene is geweest. Als iemand tenminste vanaf 50 jaar voor de AOW-datum in Nederland woont, heeft hij/zij recht op een volledige AOW.

De 100/75-franchise is het minimum voor middelloonregelingen waarin de maximale jaarlijkse pensioenopbouw 1,875% van de pensioengrondslag is. Na 40 jaar wordt dan 75% van de gemiddelde pensioengrondslag bereikt. Omdat beschikbarepremieregelingen zijn afgeleid van middelloonregelingen, wordt deze franchise ook voor dit type regelingen toegepast.

De 100/66,28-franchise is bedoeld voor eindloonregelingen (komen nauwelijks meer voor) waarin de maximale jaarlijkse pensioenopbouw 1,657% van de pensioengrondslag is. Na 40 jaar wordt dan 66,28% van de laatst geldende pensioengrondslag bereikt.

Daarnaast wordt nog vaak de franchise toegepast die op een pensioennorm van 70% is gebaseerd: de 100/70-franchise. Deze bedroeg in 2023 € 17.489 en wordt in 2024 € 18.798.

Maximum pensioengevend loon

Het maximum pensioengevend loon gaat van € 128.810 in 2023 naar € 137.800 in 2024. Dat is een stijging van bijna 7%.

Wim Schreuder