Inleiding

Shell voerde in 2013 een nieuwe pensioenregeling in voor medewerkers die na 30 juni 2013 in dienst kwamen. Ze zijn gemiddeld jonger dan de medewerkers die toen al in dienst waren en die hun oude regeling behielden. Mag zoiets en is dat geen discriminatie ten opzichte van het al zittende personeel? Een interessante kwestie nu middelloonregelingen onbetaalbaar dreigen te raken.

De FNV vroeg het College voor de rechten van de mens (hierna: ‘College’) om een oordeel. Dat oordeel werd onlangs gepubliceerd.

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Bij de beoordeling heeft het College zich gebaseerd op de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Daarin wordt bepaald:

  • ongelijke behandeling onder meer bij het aangaan van een arbeidsverhouding en in de arbeidsvoorwaarden is verboden;
  • onderscheid is alleen geoorloofd als het objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passenden noodzakelijk zijn.

 

Onderscheid in pensioenzekerheid

Bij een beschikbarepremieregeling is het pensioen niet gegarandeerd. Het uiteindelijke pensioen is mede afhankelijk van het beleggingsrendement. Bij de middelloonregeling is er wél sprake van een minimum pensioengarantie, temeer daar Shell een bijstortverplichting had als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onder de 105% zou zakken. De medewerkers die aan de beschikbarepremieregeling deelnemen worden daarom in de visie van de FNV benadeeld.

Onderscheid in leeftijd

Omdat bij Shell met name jongere medewerkers minder pensioenzekerheid krijgen, is er volgens de FNV sprake van ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid.

Shell is het niet met de FNV eens

Shell is het niet met de FNV eens. De beschikbarepremieregeling zou ook tot een goed pensioen leiden, mogelijk zelfs tot een hoger pensioen dan in de middelloonregeling. Bovendien had Shell het recht om met nieuwe werknemers nieuwe pensioenafspraken te maken, terwijl ze bij medewerkers die al in dienst waren contractueel gebonden was aan de middelloonregeling.

FNV vraagt oordeel aan College

De FNV vraagt het College in 2015 om een uitspraak. Een oordeel van het College is overigens niet bindend maar wel gezaghebbend en wordt in de praktijk vaak opgevolgd.

Onderscheid op grond van leeftijd

Het College stelt dat het verschil in behandeling van beide groepen het gevolg is van het beleid van Shell en niet is ontstaan vanuit wet of overige regelgeving. Het College is het met de FNV eens dat de beschikbarepremieregeling het nadeel kent van mindere zekerheid over de hoogte van het pensioen. Er is sprake van ongelijke behandeling.

Over het feit dat beide groepen verschillende (gemiddelde) leeftijden kennen, oordeelt het College dat er onderscheid wordt gemaakt op grond van leeftijd.

Objectieve rechtvaardiging

Shell stelt dat zij de (sterk) toenemende lasten van de middelloonregeling wil beteugelen. Tegelijk wil ze haar contractuele verplichtingen naar het al in dienst zijnde personeel nakomen. Als gevolg daarvan is voor de nieuwe (gemiddeld jongere) medewerkers de beschikbarepremieregeling ingevoerd.

Conclusie College

Het College vindt dat Shell op een legitieme, passende en proportionele wijze haar doel heeft gerealiseerd. Daarbij is tevens van belang dat er in de visie van het College geen andere mogelijkheid was om het doel te bereiken.

Er is geen sprake van verboden onderscheid op grond van leeftijd.

Naschrift HLS Pensioenconsultancy

Pensioenregelingen moeten geregeld worden aangepast aan wet- en regelgeving of de omstandigheden in het bedrijf. Dat vraagt om gedetailleerde pensioenkennis en zorgvuldigheid. Neem contact op om uw vraagstuk voor te leggen of om een second opinion te vragen!

Wim Schreuder