Privacyverklaring

bij gebruik website en overige digitale informatie-uitwisseling

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die HLS Pensioenconsultancy BV (hierna: HLS) via de website ontvangt, worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. HLS houdt zich hierbij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. HLS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website. Omdat de gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doelen ze worden gebruikt.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website van HLS kunt u bepaalde gegevens bij HLS achterlaten. Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan u kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als op passieve wijze aan HLS verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt.
Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd, rekening houdend met de eisen ter zake dossiervorming vanuit de Wet Financieel Toezicht die tevens op HLS Pensioenconsultancy van toepassing is. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy statement. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kan HLS u daarbij vragen om uzelf adequaat te identificeren.

Informatieaanvragen

Indien u een informatie- of offerteaanvraag bij HLS doet, dan slaat HLS de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw informatie- of offerteaanvraag. De gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw informatieaanvraag.

E-mail

Als u een contactformulier op de website invult of HLS een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan, rekening houdend met de eisen ter zake dossiervorming vanuit de Wet
Financieel Toezicht.

Verstrekking aan derden

HLS verstrekt de door u aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met HLS sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zie in dit verband ook de Privacyverklaring voor Advies- en Beheerwerkzaamheden. In een geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kan HLS persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Informatie over producten, diensten en aanverwante zaken

HLS behoudt zich het recht voor om u via een nieuwsbrief te informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Indien HLS voor deze wijze van informeren kiest, wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat dan bovendien een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van gegevens

HLS maakt gebruik van passende veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HLS probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en verstrekt ze niet aan derden.

Gebruik van cookies

HLS maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan HLS onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Diensten van Google

De website van HLS maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van HLS gebruikt wordt, om rapporten over de website aan HLS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. HLS heeft hier geen invloed op.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. HLS kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. HLS raadt u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten

HLS is zich ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens:

  • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot HLS te wenden met het verzoek u mede te delen of er over u persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing;
  • Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden.
    Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien, dan kunt u daarvoor contact opnemen. HLS kan u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden.

Wijziging Privacy Statement

HLS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
Wim Schreuder
wim@hls-pensioen.nl
Of per post aan:
HLS Pensioenconsultancy B.V.
J.P. Heyelaan 26
3842 CK Harderwijk
HLS staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51385058.