Lijfrente

 

Lijfrente = pensioen

Dit is een eenvoudige stelling, waarop de nodige nuances van toepassing zijn, maar die in de kern waar is. Lijfrente beoogt namelijk hetzelfde als pensioen: een periodieke uitkering (inkomen), indien en zolang de gerechtigde in leven is. In sommige situaties mag de uitkering tijdelijk zijn. Verschillen zijn er tussen lijfrente en pensioen onder andere op het gebied van

  • wetgeving (andere fiscale en civielrechtelijke wetgeving dan bij pensioen) en
  • hoogte van de maximaal toegestane premie (andere rekenformules).

Kapitaalopbouw

In het lijfrentesysteem bouwt u bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling een kapitaal op, afhankelijk van het productaanbod en uw productkeuze met of zonder gegarandeerd rendement. Dit kapitaal wordt op de einddatum omgezet in lijfrente ("pensioen") tegen de marktrentetarieven die dan gelden. Er is dus geen sprake van een op voorhand gegarandeerd inkomen, hooguit een op voorhand gegarandeerd kapitaal. Ook bij lijfrente-opbouw is het daarom van belang tussentijds een vinger aan de pols te houden: ontwikkelt het kapitaal zich daadwerkelijk naar een zodanig eindkapitaal dat het beoogde inkomen kan worden verkregen?

Bancaire lijfrente versus verzekerde lijfrente

Hiervoor werd aangestipt dat lijfrente-opbouw en lijfrente-uitkeringen mogen plaatsvinden bij een bank. Ogenschijnlijk zijn beide vormen van lijfrentesparen gelijk. Toch zijn er belangrijke verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van de duur van de uitkering. Een verzekeraar keert uit zo lang u leeft, een bank keert altijd voor een vaste termijn uit. Bijvoorbeeld twintig jaar. Een bank kan het langlevenrisico dus niet afdekken.

Ook bij faillissement van een bank of verzekeraar zijn er verschillen. Bij een bank geldt het depositogarantiestelsel (er wordt maximaal € 100.000,- per spaarder uitgekeerd), bij een verzekeraar geldt dit niet.

Lijfrentestortingen aftrekbaar

U bouwt lijfrentekapitaal op door eenmalig of periodiek te storten. De stortingen zijn binnen bepaalde grenzen, de "jaarruimte", fiscaal aftrekbaar. Ruwweg is dit zo'n 13% van uw jaarinkomen, onder aftrek van enkele correcties die rekening houden met het feit dat u AOW krijgt en eventueel nog elders pensioen opbouwt. Is deze ruimte niet voldoende, dan mag u nog gebruik maken van de "reserveringsruimte". Dit is de fiscale aftrekruimte uit de afgelopen zeven jaar, voor zover u die nog niet heeft benut.

Het maximaal in aanmerking te nemen inkomen is € 110.111 (stand 2020). 

Wat past

Een tijdelijke of levenslange lijfrente, of een combinatie daarvan. Bij een bank of bij een verzekeraar. Of een combinatie daarvan. Uit te keren alleen zolang u leeft, of zolang u en uw partner leven. Met waar nodig aandacht voor risicospreiding. Bijvoorbeeld door niet meer dan één ton bij één bank op te bouwen of uit te laten keren, maar het bedrag te spreiden over meerdere partijen.

Kortom: maatwerk, passend bij uw situatie.

Neem contact op met HLS om in een vrijblijvend intakegesprek vast te stellen wat HLS voor u kan betekenen.


 

Laatste bericht

De nieuwe pensioenwet (de uitwerking van het pensioenakkoord) treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en...lees verder

De Rijksoverheid heeft de 2021-bedragen voor AOW en ANW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heeft de Belastingdienst de franchises gepubliceerd. De bedragen zijn nodig voor de berekening van:...lees verder

Bij een payrollconstructie besteedt een bedrijf het werkgeverschap uit aan een payrollbedrijf. De werknemers komen in dienst van het payrollbedrijf en hebben dus de arbeidsvoorwaarden van het...lees verder

Vorig jaar sloten de sociale partners het pensioenakkoord. Via deze link komt u bij het artikel dat ik hierover in 2019 schreef. Afgelopen jaar is gewerkt aan de technische uitwerking van het...lees verder

Laatste update: 02-04-2020 Onlangs schreef ik op HLS-nieuws een artikel over het effect van corona op pensioenbeleggingen en pensioendekkingen. Nu inmiddels duidelijk is dat het...lees verder