Begrippenlijst


 


A

 • Aandelen
 • Aankoopkosten
 • Aanvullend pensioen
 • Actieve deelnemer
 • Administratiekosten
 • Afkoop
 • ANW
 • AOV
 • AOW
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
 • Arrest
 • Aspirant deelnemer
 • Assetmix

C

 • Carenzperiode
 • Clausule
 • Collectief contract
 • Collectieve pensioenregeling
 • Contractvervaldatum

E

 • Eigen bijdrage
 • Eindloonregeling
 • Excedentregeling

G

 • Garantiekapitaal
 • Garantieregeling
 • Gelijke behandeling
 • Geregistreerd partnerschap
 • Gewezen deelnemer

I

 • IFRS
 • Indexering
 • Inflatie

K

 • Kapitaaldekking
 • Kapitaalovereenkomst
 • Koopsom

M

 • Marktrente
 • Medezeggenschap
 • Middelloonregeling

O

 • Obligatie
 • Obligatiefonds
 • Offensief risicoprofiel
 • Omslagstelsel
 • Ondernemingspensioenfonds
 • Onzeker voorval
 • Opbouw partnerpensioen
 • Opbouwpercentage
 • Oudedagslijfrente
 • Ouderdomspensioen
 • Overbruggingspensioen
 • Overrente

R

 • Reserveringsruimte
 • Risicoprofiel

T

 • TER
 • Tijdelijk Partnerpensioen
 • Tijdelijke Oudedagslijfrente
 • Toetredingsleeftijd

V

 • Verevening pensioenrechten
 • Vermogensbeheerder

B

 • Bedrijfstakpensioenfonds
 • Beleggingsfonds
 • Beleggingsmix
 • Bereikbaar pensioen
 • Beroepspensioenfonds
 • Beschikbarepremieregeling
 • Bijzonder partnerpensioen

D

 • Defensief risicoprofiel
 • Defined benefit pensioenregeling ('DB-regeling')
 • Dienstjaren
 • Dienstverleningsdocument
 • Direct writer
 • Doorsneepremie
 • Dwingend recht

F

 • Factor A
 • Fictieve dienstjaren
 • Franchise

H

 • Halfwezenuitkering
 • Herverzekering

J

 • Jaarruimte (lijfrente)
 • Jurisprudentie

L

 • Langlevenrisico
 • Lifecycle
 • Lijfrente

N

 • Nabestaandenlijfrente
 • Neutraal risicoprofiel

P

 • Partnerpensioen
 • Partnerpensioen op opbouwbasis
 • Partnerpensioen op risicobasis
 • Pensioenaangroei
 • Pensioengrondslag
 • Pensioenuitvoerder
 • Pensioenverevening
 • Pensioenwet
 • Polis
 • Polisaanhangsel
 • Premie Pensioen Instelling (PPI)
 • Premieovereenkomst
 • Premievrije aanspraak
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Prolongatiepremie

S

 • Salaris/diensttijdregeling
 • Slaper
 • Startbrief
 • Switch fee

U

 • Uitkeringsovereenkomst
 • Uitruil
 • Uitvoeringsovereenkomst
 • UPO

W

 • Waardeoverdracht
 • Wachttijd
 • Wet VAP
 • Wet VPL
 • Wezenpensioen
Laatste bericht

De nieuwe pensioenwet (de uitwerking van het pensioenakkoord) treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en...lees verder

De Rijksoverheid heeft de 2021-bedragen voor AOW en ANW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heeft de Belastingdienst de franchises gepubliceerd. De bedragen zijn nodig voor de berekening van:...lees verder

Bij een payrollconstructie besteedt een bedrijf het werkgeverschap uit aan een payrollbedrijf. De werknemers komen in dienst van het payrollbedrijf en hebben dus de arbeidsvoorwaarden van het...lees verder

Vorig jaar sloten de sociale partners het pensioenakkoord. Via deze link komt u bij het artikel dat ik hierover in 2019 schreef. Afgelopen jaar is gewerkt aan de technische uitwerking van het...lees verder

Laatste update: 02-04-2020 Onlangs schreef ik op HLS-nieuws een artikel over het effect van corona op pensioenbeleggingen en pensioendekkingen. Nu inmiddels duidelijk is dat het...lees verder