Begrippenlijst


 


A

 • Aandelen
 • Aankoopkosten
 • Aanvullend pensioen
 • Actieve deelnemer
 • Administratiekosten
 • Afkoop
 • ANW
 • AOV
 • AOW
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
 • Arrest
 • Aspirant deelnemer
 • Assetmix

C

 • Carenzperiode
 • Clausule
 • Collectief contract
 • Collectieve pensioenregeling
 • Contractvervaldatum

E

 • Eigen bijdrage
 • Eindloonregeling
 • Excedentregeling

G

 • Garantiekapitaal
 • Garantieregeling
 • Gelijke behandeling
 • Geregistreerd partnerschap
 • Gewezen deelnemer

I

 • IFRS
 • Indexering
 • Inflatie

K

 • Kapitaaldekking
 • Kapitaalovereenkomst
 • Koopsom

M

 • Marktrente
 • Medezeggenschap
 • Middelloonregeling

O

 • Obligatie
 • Obligatiefonds
 • Offensief risicoprofiel
 • Omslagstelsel
 • Ondernemingspensioenfonds
 • Onzeker voorval
 • Opbouw partnerpensioen
 • Opbouwpercentage
 • Oudedagslijfrente
 • Ouderdomspensioen
 • Overbruggingspensioen
 • Overrente

R

 • Reserveringsruimte
 • Risicoprofiel

T

 • TER
 • Tijdelijk Partnerpensioen
 • Tijdelijke Oudedagslijfrente
 • Toetredingsleeftijd

V

 • Verevening pensioenrechten
 • Vermogensbeheerder

B

 • Bedrijfstakpensioenfonds
 • Beleggingsfonds
 • Beleggingsmix
 • Bereikbaar pensioen
 • Beroepspensioenfonds
 • Beschikbarepremieregeling
 • Bijzonder partnerpensioen

D

 • Defensief risicoprofiel
 • Defined benefit pensioenregeling ('DB-regeling')
 • Dienstjaren
 • Dienstverleningsdocument
 • Direct writer
 • Doorsneepremie
 • Dwingend recht

F

 • Factor A
 • Fictieve dienstjaren
 • Franchise

H

 • Halfwezenuitkering
 • Herverzekering

J

 • Jaarruimte (lijfrente)
 • Jurisprudentie

L

 • Langlevenrisico
 • Lifecycle
 • Lijfrente

N

 • Nabestaandenlijfrente
 • Neutraal risicoprofiel

P

 • Partnerpensioen
 • Partnerpensioen op opbouwbasis
 • Partnerpensioen op risicobasis
 • Pensioenaangroei
 • Pensioengrondslag
 • Pensioenuitvoerder
 • Pensioenverevening
 • Pensioenwet
 • Polis
 • Polisaanhangsel
 • Premie Pensioen Instelling (PPI)
 • Premieovereenkomst
 • Premievrije aanspraak
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Prolongatiepremie

S

 • Salaris/diensttijdregeling
 • Slaper
 • Startbrief
 • Switch fee

U

 • Uitkeringsovereenkomst
 • Uitruil
 • Uitvoeringsovereenkomst
 • UPO

W

 • Waardeoverdracht
 • Wachttijd
 • Wet VAP
 • Wet VPL
 • Wezenpensioen
Laatste bericht

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geëvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder