Begrippenlijst


 


A

 • Aandelen
 • Aankoopkosten
 • Aanvullend pensioen
 • Actieve deelnemer
 • Administratiekosten
 • Afkoop
 • ANW
 • AOV
 • AOW
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
 • Arrest
 • Aspirant deelnemer
 • Assetmix

C

 • Carenzperiode
 • Clausule
 • Collectief contract
 • Collectieve pensioenregeling
 • Contractvervaldatum

E

 • Eigen bijdrage
 • Eindloonregeling
 • Excedentregeling

G

 • Garantiekapitaal
 • Garantieregeling
 • Gelijke behandeling
 • Geregistreerd partnerschap
 • Gewezen deelnemer

I

 • IFRS
 • Indexering
 • Inflatie

K

 • Kapitaaldekking
 • Kapitaalovereenkomst
 • Koopsom

M

 • Marktrente
 • Medezeggenschap
 • Middelloonregeling

O

 • Obligatie
 • Obligatiefonds
 • Offensief risicoprofiel
 • Omslagstelsel
 • Ondernemingspensioenfonds
 • Onzeker voorval
 • Opbouw partnerpensioen
 • Opbouwpercentage
 • Oudedagslijfrente
 • Ouderdomspensioen
 • Overbruggingspensioen
 • Overrente

R

 • Reserveringsruimte
 • Risicoprofiel

T

 • TER
 • Tijdelijk Partnerpensioen
 • Tijdelijke Oudedagslijfrente
 • Toetredingsleeftijd

V

 • Verevening pensioenrechten
 • Vermogensbeheerder

B

 • Bedrijfstakpensioenfonds
 • Beleggingsfonds
 • Beleggingsmix
 • Bereikbaar pensioen
 • Beroepspensioenfonds
 • Beschikbarepremieregeling
 • Bijzonder partnerpensioen

D

 • Defensief risicoprofiel
 • Defined benefit pensioenregeling ('DB-regeling')
 • Dienstjaren
 • Dienstverleningsdocument
 • Direct writer
 • Doorsneepremie
 • Dwingend recht

F

 • Factor A
 • Fictieve dienstjaren
 • Franchise

H

 • Halfwezenuitkering
 • Herverzekering

J

 • Jaarruimte (lijfrente)
 • Jurisprudentie

L

 • Langlevenrisico
 • Lifecycle
 • Lijfrente

N

 • Nabestaandenlijfrente
 • Neutraal risicoprofiel

P

 • Partnerpensioen
 • Partnerpensioen op opbouwbasis
 • Partnerpensioen op risicobasis
 • Pensioenaangroei
 • Pensioengrondslag
 • Pensioenuitvoerder
 • Pensioenverevening
 • Pensioenwet
 • Polis
 • Polisaanhangsel
 • Premie Pensioen Instelling (PPI)
 • Premieovereenkomst
 • Premievrije aanspraak
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Prolongatiepremie

S

 • Salaris/diensttijdregeling
 • Slaper
 • Startbrief
 • Switch fee

U

 • Uitkeringsovereenkomst
 • Uitruil
 • Uitvoeringsovereenkomst
 • UPO

W

 • Waardeoverdracht
 • Wachttijd
 • Wet VAP
 • Wet VPL
 • Wezenpensioen
Laatste bericht

De Belastingdienst heeft de 2019-bedragen van de franchises en het maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd  gepubliceerd . Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en...lees verder

In de praktijk wil het nog wel eens voorkomen dat een klant in een pensioenvraagstuk uit praktisch oogpunt voor een bepaalde aanpak kiest. Als het daardoor echter mis loopt, kan de Belastingdienst een...lees verder

Bij de uitfasering vorig jaar van het pensioen in eigen beheer voor directeur grootaandeelhouders (dga)ontstond de mogelijkheid om het pensioen af te kopen of om te zetten naar een oudedagsverplichting...lees verder

Sinds enige tijd is de AOW-leeftijd niet meer per definitie hetzelfde als de leeftijd waarop uw pensioen ingaat dat u bij uw werkgever(s) hebt opgebouwd. In de praktijk leidt dit ertoe dat bij pensionering...lees verder